Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Projektowanie

Wykonujemy usługi projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

Przygotowujemy kompletną dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami i dokumentacją formalno – prawną.

Opracowujemy projekty budowlane oraz architektoniczo – budowlane dla budowy:

 • sieci, przyłączy i  urządzeń gazowych wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia
 • wewnętrznych instalacji gazowych budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, budynków  hotelowych, administracyjnych, szkolnictwa, usługowych oraz układów zasilania gazem zakładów  przemysłowych (wewnątrz zakładowe gazociągi)
 • instalacji gazu płynnego
 • kotłowni  gazowych
 • punktów, zespołów gazowych i stacji redukcyjno – pomiarowych I° i II°
 • sieci, przyłączy, urządzeń oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Sprawujemy nadzór autorski.

Dla projektowanego obiektu budowlanego sporządzamy:

 • kosztorys inwestorski
 • przedmiar robót
 • projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, dla obiektów liniowych prowadzonych w pasie drogowym dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych.

Współpracujemy ze specjalistami wszystkich branż.

Klientom indywidualnym pomagamy uzyskać:

 • warunki przyłączenia do sieci gazowej
 • opinię kominiarską
 • materiały z ośrodka geodezji (mapy ewidencyjne, zasadnicze, wypisy z rejestru gruntów, skorowidze działek i podmiotów, pliki SWDE).

Wykonujemy:

 • rzuty lokalu oraz obiektu (w AutoCAD)
 • inwentaryzację istniejącej instalacji w budynku,
 • operaty wodno – prawne
 • projekty przekroczenia obiektów liniowych z torami kolejowymi i drogami krajowymi
 • występujemy z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę (na życzenie klienta, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)
 • rejestrujemy dziennik budowy we właściwym organie administracji architektoniczo-budowlanej.

Każdorazowo przed przystąpieniem do prac projektowych przeprowadzamy wizję w terenie, po której zapewniamy bezpłatną konsultację, która pozwoli przyjąć optymalne rozwiązania na miejscu budowy.

Kwalifikacje

Dysponujemy personelem o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, posiadających uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej.

Ścisłe współdziałanie  naszych projektantów i geodetów, a także współpraca z działem produkcji na każdym etapie prac projektowych, usprawnia proces budowlany i minimalizuje (często kosztowne dla inwestora) błędy na etapie wykonawstwa.